وقتـــــــی که تـو نیستــــــــی

"  یلــــــــدا  "

زجــــــــرآورتـریـن شب دنیــــــــاسـت


+ نوشته شده در  جمعه یکم دی 1391ساعت 0:54 AM  توسط تداعی | 
 

چـه زیبــــــــــاسـت وقتـی میفهمـــــــی

کســــــی زیـر ایـن گنبــــــــــد کبـــــــــود

انتظــــــــــارت را میکشــــــــــد

چـه شیرین اسـت

طعــــــــــم پیــــــــــامکـی کـه میگــــــــــویـد

" کجــــــــــایـی"

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان 1391ساعت 9:3 PM  توسط تداعی | 
 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آبان 1391ساعت 11:14 AM  توسط تداعی | 
 

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من

که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان 1391ساعت 7:9 PM  توسط تداعی |